Regulamin sklepu

Regulamin korzystania ze sklepu internetowego stoly-weterynaryjne.pl

§1 Postanowienia ogólne

Właścicielem sklepu internetowego „stoly-weterynaryjne” jest: Tomasz Laferi prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą TD Trans Tomasz Laferi, zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, z siedzibą w Oławie (55-200) przy ul. Osadniczej16 NIP: 9121586423 , REGON: 020014297, tel.+48 693030477, adres email: biuro@stoly-weterynaryjne.pl

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki sprzedaży detalicznej towarów w sklepie internetowym www.stoly-weterynaryjne.pl za pomocą sieci Internet. Postanowienia niniejszego Regulaminu mają zastosowanie odpowiednio do zakupu towaru za pośrednictwem biura obsługi klienta oraz w punkcie odbioru i sprzedaży.

§ 2 Definicje

Na potrzeby niniejszego Regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:
Regulamin – niniejszy regulamin, który określa warunki zawierania Umów ze Sprzedawcą przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Sklep – sklep internetowy stoly-weterynaryjne prowadzony pod domeną https://www.stoly-weterynaryjne.pl, należący do Właściciela sklepu (§1, pkt.1 niniejszego regulaminu), zawierający opis Produktów znajdujących się w ofercie Sklepu, za pośrednictwem którego Klient może składać Zamówienia,  także korzystać z pozostałych Usług Sklepu.

Kupujący – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność́ do czynności prawnych a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej ale posiadająca zdolność́ prawną, korzystająca ze Sklepu.

Konsument – osoba fizyczna dokonująca ze Sklepem czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością̨ gospodarczą lub zawodową (zgodnie z art. 221 Kodeksu cywilnego).

Przedsiębiorca-Konsument – osoba fizyczna korzystająca ze strony www.anavera.pl, w tym dokonująca zakupów w Sklepie w celu związanym bezpośrednio ze swoją działalnością gospodarczą, gdy korzystanie ze strony www.stoly-weterynaryjne.pl, w tym dokonywanie zakupów w Sklepie nie stanowi dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Towar – produkt lub produkty, rzeczy ruchome dostępne w ofercie Sklepu, będące przedmiotem Umowy sprzedaży, wszystkie produkty opisane na stronach sklepu https://www.stoly-weterynaryjne.pl, wraz ze wskazaniem m.in. cen detalicznych brutto; zdjęcia produktów odzwierciedlające ich kolory mogą różnić się na różnych urządzeniach z uwagi na indywidualne ustawienia ekranu urządzenia, na którym są wyświetlane, a także z uwagi na jakość zdjęcia. Składając zamówienie na dany wariant kolorystyczny użytkownik bierze pod uwagę możliwość wystąpienia różnicy w kolorze danego produktu właśnie z uwagi na powyższy zapis. Dołożyliśmy wszelkich starań, aby wszelkie dane opisujące dany produkt były poprawne, jeśli jednak opis lub inny element karty produktu zawiera błędy, Użytkownik może je zgłosić do Sprzedawcy w formie pisemnej, telefonicznej lub emailowej.

Konto (dalej: „Konto Klienta”) – funkcjonalność́ Sklepu umożliwiająca Kupującemu, po zarejestrowaniu się̨ i zalogowaniu, dokonywanie zamówień́ w Sklepie a także dostęp do zindywidualizowanych treści, takich jak historia zamówień́.

Koszyk – funkcjonalność́ Sklepu umożliwiająca przygotowanie i modyfikację zamówienia przez Kupującego, w tym wybranie Towaru, sposobu dostawy, adresu dostawy i formy płatności.
Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów zawarta pomiędzy firmą TD Trans prowadzącą sklep internetowy stoly-weterynaryjne, a Kupującym, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu. Umowa jest zawierana z chwilą złożenia przez Klienta zamówienia.

Umowa elektroniczna – usługa świadczona przez Sprzedawcę drogą elektroniczną na zasadach określonych w Regulaminie za pośrednictwem Sklepu.

Rejestracja – jednorazowa dowolna i bezpłatna czynność, polegająca na założeniu przez Klienta „Konta Klienta”, dokonana z wykorzystaniem Panelu administracyjnego udostępnionego przez Sprzedawcę na stronie Sklepu.

Ustawa – ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827 z późn. Zm.).

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcie Umowy sprzedaży ze Sprzedawcą, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu internetowego określające rodzaj i liczbę Produktów, sposób dostawy i płatności, będących przedmiotem Umowy sprzedaży. Złożenie zamówienia przez Klienta jest równoznaczne z zawarciem Umowy kupna-sprzedaży i nakłada na strony zobowiązania związane z jej zawarciem.

Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku (włącznie), bez Świąt i dni ustawowo wolnych od pracy. Jeden dzień roboczy liczony jest jako 24 h. Podane terminy w godzinach należy przeliczyć na dni i traktować jak dni robocze (np. 48 h to 2 dni robocze).

§ 3 Ogólne zasady korzystania za Sklepu

Warunkiem korzystania ze Sklepu jest akceptacja Regulaminu. Regulamin jest integralną częścią̨ Umowy sprzedaży zawieranej przez Kupującego ze Sklepem.

Ceny podane w Sklepie są̨ cenami netto (lub wyraźnie zaznaczone i opisane brutto), tj. zawierają̨ obowiązującą̨ stawkę̨ podatku od towarów i usług.

Towary dostępne w Sklepie są̨ wolne od wad fizycznych i prawnych. Sklep ma obowiązek dostarczać́ towary bez wad.

Regulamin niniejszy określa zasady korzystania ze Sklepu, w tym w szczególności zasady:
a) zakładania i korzystania z Konta,
b) składania zamówień́,
c) zawierania umów sprzedaży,
d) postepowania reklamacyjnego.

Kupujący może w każdym czasie uzyskać́ dostęp do Regulaminu za pośrednictwem linku umieszczonego na stronie Sklepu www.stoly-weterynaryjne.pl Regulamin udostępniany jest w wersji umożliwiającej jego pobranie, zapisanie i wydrukowanie.

Warunkiem korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania towarów dostępnych w Sklepie jest spełnienie następujących wymagań́ technicznych:
a) komputer z dostępem do sieci Internet z zainstalowaną przeglądarką internetową lub inne urządzenie multimedialne posiadające oprogramowanie umożliwiające przeglądanie zasobów Internetu,
b) dostęp do sieci Internet,
c) zalecana minimalna rozdzielczość́ ekranu to 320×480 pikseli.

Kupujący zobowiązany jest korzystać́ ze Sklepu w sposób zgodny z przepisami polskiego prawa, zasadami współżycia społecznego oraz Regulaminem. Zabronione jest w szczególności:
a) dostarczanie treści o charakterze bezprawnym,
b) podejmowanie aktywności, która ma na celu zakłócenie działalności Sklepu,
c) wykorzystywanie Sklepu do innych celów niż cel do jakiego jest przeznaczony,
d) przesyłanie niezamówionej informacji handlowej (spam).

Sklep stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu ochronę̨ Kupujących, w szczególności zapobiegające uzyskaniu dostępu przez osoby nieupoważnione do danych przesyłanych przez Kupujących w ramach korzystania ze Sklepu. Transmisja danych realizowana jest z wykorzystaniem protokołu SSL.

Sklep podejmuje wszelkie możliwe działania mające na celu zapewnienie poprawnego działania strony internetowej Sklepu i zobowiązuje się̨ usunąć́ niezwłocznie wszelkie zgłoszone przez Kupujących nieprawidłowości. Kupujący może złożyć́ reklamację dotyczącą̨ usług świadczonych przez Sklep: telefonicznie tel.+48 693030477, drogą elektroniczną na adres biuro@stoly-weterynaryjne.pl lub pisemnie na adres TD Trans Tomasz Laferi ul. Osadnicza 16, 55-200 Oława. Reklamacja usługi powinna zawierać́ opis problemu, dane oraz adres Kupującego, zdjęcia potwierdzające wadę̨. Sklep zobowiązuje się̨ rozpatrzyć́ reklamację w terminie 14 dni.

§4 Założenie Konta

W celu założenia Konta należy wypełnić́ formularz rejestracyjny dostępny w zakładce zaloguj się̨ i zaakceptować́ Regulamin oraz wyrazić́ zgodę̨ na przetwarzanie danych osobowych.

Usługa Konta ma charakter nieodpłatny i jest świadczona przez czas nieoznaczony.

Kupujący może usunąć́ swoje Konto w każdym czasie. W celu usunięcia Konta należy wysłać́ żądanie usunięcia Konta drogą elektroniczną na adres biuro@stoly-weterynaryjne.pl lub pisemnie na adres TD Trans Tomasz Laferi ul. Osadnicza 16, 55-200 Oława. W wiadomości należy wskazać́ adres poczty elektronicznej jaki został podany podczas rejestracji Konta. Konto zostanie usunięte niezwłocznie po otrzymaniu żądania.

Hasło do Konta nie powinno być́ udostępniane osobom trzecim.

§ 5 Zamówienia

Zamówienia można składać́ w następujący sposób:
a) za pośrednictwem swojego Konta,
b) jako użytkownik niezarejestrowany „gość”

Koszty korzystania ze środków porozumiewania się̨ na odległość́ w celu zawarcia umowy nie są̨ wyższe niż stosowane zwykle za korzystanie z tego środka porozumiewania się̨.

Warunkiem dokonania prawidłowego zamówienia jest podanie przez Kupującego jego prawidłowych danych w zakresie koniecznym do realizacji zamówienia, a także dokonanie wyboru zamawianych Towarów, sposobu i adresu dostawy oraz formy płatności.

W przypadku składania zamówienia za pośrednictwem Konta, Kupujący dokonuje wyboru Towarów na stronach Sklepu poprzez dodawanie ich do Koszyka. Wybór sposobu dostawy oraz formy płatności są̨ możliwe jako kolejne kroki po dokonaniu wyboru Towarów. Do momentu użycia przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” lub „Zamawiam i płacę” Kupujący może modyfikować́ dane wprowadzone w zamówieniu, w tym usuwać́ i dodawać́ Towary.

Dla stron wiążące są̨ informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy zamawianym Towarze w momencie złożenia zamówienia.

Informacje znajdujące się̨ na stronie internetowej Sklepu stanowią̨ zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Kupujący składając zamówienie składa ofertę̨ zakupu określonego Towaru zgodnie z Regulaminem.

Po złożeniu zamówienia Kupujący otrzymuje na podany przez siebie adres e-mail potwierdzenie przyjęcia zamówienia zawierające wszystkie istotne elementy zamówienia. Do zawarcia Umowy sprzedaży dochodzi z chwilą otrzymania przez Kupującego potwierdzenia przyjęcia zamówienia. 

Potwierdzenie treści zawartej umowy następuje poprzez przesłanie Kupującemu potwierdzenia przyjęcia zamówienia wraz z dokumentami stanowiącymi załączniki do tego potwierdzenia.

Świadczenie usług w zakresie realizowanych zamówień́ ma charakter jednorazowy, usługa świadczona jest do momentu zrealizowania zamówienia.

Potwierdzając zamówienie, wyrażasz zgodę̨ na otrzymanie dokumentu sprzedaży drogą elektroniczną. Dokument prześlemy w formie elektronicznej drogą mailową na podany podczas zamówienia adres. Jeżeli chcesz uzyskać́ dokument w formie papierowej, prześlij nam wiadomość́, a dołączymy go do zamówienia.

Klient może  Zamówienia za pośrednictwem Sklepu internetowego 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

Warunkiem złożenia skutecznego Zamówienia jest zapoznanie się i zaakceptowanie przez Klienta aktualnego Regulaminu.

W czasie promocji i wyprzedaży zamówienia będą realizowane zgodnie z kolejnością wpływów potwierdzonych zamówień, aż do wyczerpania zapasów.

§6. Płatności

Kupujący ma do wyboru następujące formy płatności:
a) płatność́ elektroniczna za pośrednictwem systemu PayU lub Przelewy24 (przelew elektroniczny z wybranego banku lub płatność BLIK),
b) przelew na konto bankowe: 95 1140 2004 0000 3102 3715 8560

Koszty dostawy określone są̨ w zakładce Dostawa.

Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi prowadzone są zgodnie z wyborem Klienta za pośrednictwem serwisu:
Przelewy24 – obsługę płatności elektronicznych prowadzi PayPro SA z siedzibą w Poznaniu, przy ulicy Kanclerskiej 15 (60-327), wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, numerem NIP 7792369887, o kapitale zakładowym wynoszącym 5 476 300,00 zł, w całości opłaconym oraz do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem UKNF IP24/2014.
PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 186, wpisana do
rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399,posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP 779-23-08-495, o kapitale zakładowym w wysokości 6.474.300,00 zł, opłaconym w całości; krajowa instytucja płatnicza nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisana do Rejestru usług płatniczych pod numerem IP1/2012

§7. Dostawa

Sklep realizuje dostawy na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Wysyłka poza granice Rzeczpospolitej Polskiej jest możliwa na podstawie indywidualnych ustaleń́ ze Sklepem.

Zamówiony towar Sklep wysyła za pośrednictwem firm wysyłkowych (np. Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej). 

Szczegółowe informacje dotyczące dostawy zamieszczone są̨ w zakładce Dostawa.

Termin realizacji dostawy wynosi od 2 do 5 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia, w zależności od informacji o dostępności podanej przy produkcie.

Termin realizacji dostawy liczony jest od dnia zaksięgowania należności na rachunku bankowym Sklepu.

Warunkiem wydania Towaru jest zapłata za Towar i przesyłkę̨ (w przypadku bezpłatnej dostawy – zapłata za Towar).

Dostawa realizowana jest w dni robocze.

Przy odbiorze przesyłki z zamówionym Towarem sugerujemy, aby Klient sprawdził przesyłkę i wskazujemy, że w przypadku stwierdzenia uszkodzenia mechanicznego zawartości przesyłki, niekompletności przesyłki lub niezgodności zawartości przesyłki z przedmiotem Zamówienia Klient jest uprawniony do odmowy przyjęcia przesyłki. W takim przypadku sugerujemy zapisanie uwag lub notatki ze zdarzenia w obecności dostarczyciela oraz niezwłoczne powiadomienie Sprzedawcy o zaistniałej sytuacji. W każdym wypadku, w razie uszkodzeń sugerujemy sporządzenie protokołu uszkodzeń w obecności dostarczyciela przesyłki.

Przed odebraniem przesyłki od kuriera Klient zobowiązany jest sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia, należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera lub pracownika Poczty Polskiej sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się naj najszybciej ze Sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy.

Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych Towaru w trakcie transportu będą rozpatrywane tylko i wyłącznie po sporządzeniu protokołu szkodowego podpisanego przez odbiorcę przesyłki i dostawcę przesyłki. Zapis ten nie dotyczy przesyłek odbieranych w paczkomatach.

Istnieje możliwość odbioru osobistego zamówionego towaru. Wówczas Kupujący otrzymuje powiadomienie mailowe o gotowości zamówienia oraz miejscu i terminie odbioru, wraz z danymi kontaktowymi. Za odbiór osobisty towaru nie jest pobierana opłata.

Istnieje możliwość odbioru osobistego kupionych, opłaconych produktów. Punkt osobistego odbioru zamówień należy wybrać w chwili realizacji zamówienia. Dostawa do osobistego odbioru zamówień jest bezpłatna, realizacja takiego zamówienia trwa 1 dzień roboczy.

§8. Reklamacje i gwarancja

Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Klientowi produkt wolny od wad.

W przypadku wystąpienia wady towaru Klient będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą-konsumentem ma możliwość reklamowania wadliwego towaru na podstawie uregulowanej w Kodeksie cywilnym rękojmi lub gwarancji, o ile gwarancja została udzielona.

Sklep nie jest producentem Towaru i nie udziela gwarancji na sprzedawany Towar. Jeżeli producent lub inny podmiot udzielił na oferowany w Sklepie Towar gwarancji, uprawnienia z tytułu gwarancji należy wykonywać́ zgodnie z warunkami określonymi w karcie gwarancyjnej.

Sprzedawca odpowiada wobec Konsumenta lub Przedsiębiorcę-konsumenta za sprzedany towar, jeżeli wada zostanie stwierdzona w okresie 2 lat od momentu jego wydania. Przez rok trwania odpowiedzialności sprzedawcy istnieje domniemanie, że stwierdzona wada lub jej przyczyna istniała już w momencie sprzedaży. W przypadku zauważenia wady w późniejszym terminie, czyli między 12. a 24. miesiącem od wydania towaru, to konsument powinien wykazać, że wada towaru istniała w momencie zakupu.

Korzystając z rękojmi Klient będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą-konsumentem może, na zasadach oraz w terminach określonych w Kodeksie cywilnym:
a) złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny,
b) przy wadzie istotnej – złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy,
c) żądać wymiany rzeczy na wolną od wad.

Sklep stoly-weterynaryjne prosi, aby reklamacje wraz z reklamowanym Towarem przesyłać́ na adres: TD Trans Tomasz Laferi ul. Osadnicza 16 55-200 Oława. Reklamacja powinna zawierać́ dane kontaktowe Kupującego oraz uzasadnienie reklamacji i żądanie Kupującego. Zaleca się̨ załączenie do reklamacji dowodu zakupu.

Sklep ustosunkowuje się do reklamacji Kupującego w terminie 14 dni.

Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta, będącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą-konsumentem, gwarantowanych prawnie lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować mailowo na adres: buiro@stoly-weterynaryjne.pl, lub pocztą tradycyjną na adres: TD Trans Tomasz Laferi ul. Osadnicza 16 55-200 Oława. Sklep stoly-weterynaryjne zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, będącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą-konsumentem, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

W przypadku konieczności zwrotu produktu Klient powinien przesłać przedmiot na adres: TD Trans Tomasz Laferi ul. Osadnicza 16 55-200 Oława Koszt przesyłki zostanie zwrócony klientowi w przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji.

W przypadku gdy w wyniku reklamacji następuje zwrot towaru, Sklep zwraca Klientowi, będącemu Konsumentem lub Przedsiębiorcą-konsumentem, pełną kwotę zapłaconą za towar oraz koszt dostawy.

§9. Prawo odstąpienia od umowy

Na podstawie Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) Kupujący będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą-konsumentem może odstąpić́ od umowy sprzedaży Towaru zakupionego w Sklepie w ciągu 14 (czternastu) dni bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów wskazanych poniżej. Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy znajduje się̨ w zakładce zwroty, również na tej stronie znajduje się formularz odstąpienia od umowy do pobrania.

Prawo odstąpienia od umowy jest skuteczne jeżeli Kupujący złoży w terminie wskazanym powyżej jednoznaczne oświadczenie o odstąpieniu od umowy, np. poprzez wysłanie pisemnego oświadczenia na TD Trans Tomasz Laferi ul. Osadnicza 16 55-200 Oława lub drogą mailową na adres biuro@stoly-weterynaryjne.pl. Oświadczenie można złożyć́ na formularzu. Korzystanie z formularza odstąpienia od umowy nie jest obowiązkowe. Sklep niezwłocznie potwierdzi Kupującemu otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się̨ od objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę-konsumenta, lub wskazaną przez niego osobę̨ inną niż̇ przewoźnik. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Kupującemu w odniesieniu do umów:
a) o świadczenie usług, jeżeli Sklep wykonał w pełni usługę̨ za wyraźną zgodą Kupującego, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sklep utraci prawo odstąpienia od umowy;
b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić́ ze względu na ochronę̨ zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
d) w której przedmiotem świadczenia są̨ rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają̨ nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

Opakowania zwracanych produktów muszą być nienaruszone, a sam produkt nie może być używany (Ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku (Dz. U. 2014 r. poz. 827 ze zm.).

W przypadku odstąpienia przez Kupującego od umowy, umowę̨ uważa się̨ za niezawartą. Sklep zwróci niezwłocznie, nie później niż̇ w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, wszystkie dokonane przez Kupującego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy. Jeżeli Kupujący wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż̇ najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep, Sklep nie jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

Sklep dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się̨ na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się̨ dla niego z żadnymi kosztami. Sklep zastrzega sobie prawo wstrzymania się̨ ze zwrotem płatności otrzymanych od Kupującego do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Kupującego dowodu jej odesłania w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Kupujący ma obowiązek zwrócić́ Towar do Sklepu niezwłocznie, jednak nie później niż̇ 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Kupujący ponosi tylko bezpośredni koszt zwrotu Towaru w wyniku odstąpienia od umowy.

Kupujący ponosi odpowiedzialność́ za zmniejszenie wartości odesłanego towaru będący wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania.

Uprawnienie do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, o którym mowa w § 9 Regulaminu, nie przysługuje Klientowi nie będącemu Konsumentem lub Przedsiębiorcą-konsumentem.

Zwracany Towar należy wysłać na adres siedziby Sprzedającego, tj. TD Trans Tomasz Laferi ul. Osadnicza 16 55-200 Oława.

Towary odbierane osobiście należy zwrócić do tego samego punktu odbioru zamówień, z którego były odbierane. Zwrot zapłaty realizowany jest elektronicznie na konto, z którego wpłata została dokonana, w ciągu 7 dni roboczych. 

§10. Własność intelektualna

Zabrania się̨ wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu, w tym zdjęć́ i opisów towarów bez pisemnej zgody Sklepu.

§11. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń́

Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku ze sprzedażą Towaru Klientowi na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.

Kupujący będący Konsumentem może skorzystać́ z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń́, w tym m.in. zwrócić́ się̨ do o mediację do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej lub o rozstrzygniecie do stałego polubownego sądu konsumenckiego działających na zasadach wskazanych w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 Nr 4 poz. 25). Aby skorzystać́ z mediacji lub wnieść́ sprawę̨ do stałego polubownego sądu konsumenckiego należy złożyć́ odpowiedni wniosek. Szczegółowe informacje dotyczące obu procedur, podobnie jak formularze wniosków z których Konsument może skorzystać, dostępne są̨ na stronach Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej. Więcej informacji na temat pozasądowych sposobów rozwiazywania sporów można uzyskać́ na stronie http://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php

Konsument może skorzystać́ także z pomocy miejskiego (powiatowego) Rzecznika Praw Konsumentów lub jednej z organizacji pozarządowych, do których zadań́ należy ochrona konsumentów, takich jak Federacja Konsumentów czy Stowarzyszenie Konsumentów Polskich.

§12. Wysyłka ankiet

Po dokonaniu wysyłki zakupionego towaru, Sklep w ramach realizacji umowy z Kupującym jest upoważniony przesłać́ Kupującemu na adres poczty elektronicznej zaproszenie do wypełnienia ankiety w celu zbadania jego opinii o przeprowadzonej transakcji. Kupujący jest uprawniony, jednak niezobowiązany do jej wypełnienia.

§13. Kody rabatowe

W koszyku można wykorzystywać́ otrzymane okazjonalne kody rabatowe (rabat procentowy lub kwotowy). Promocje nie łączą̨ się̨, produkty przecenione o większy procent, niż̇ procent na kodzie rabatowym nie zostaną̨ naliczone.

§ 14. Postanowienia końcowe

Sklep nie stosuje kodeksu dobrych praktyk, o którym mowa w ustawie z dnia 23 sierpnia 2007 o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (Dz.U. z 2007 Nr 171 poz. 1206 ze zm.).

Kupujący nie jest zobowiązany do złożenia kaucji lub udzielenia jakichkolwiek innych gwarancji finansowych.

Ewentualne spory pomiędzy Sklepem a Kupującym nie będącym Konsumentem lub Przedsiębiorcą-konsumentem będą̨ rozstrzygane przez sąd właściwy dla właściciela Sklepu.

Regulamin może ulec zmianie z ważnych przyczyn prawnych, technicznych lub organizacyjnych. Zmieniony Regulamin zostanie udostępniony na stronach Sklepu co najmniej na 7 dni przed jego wejściem w życie. Do zamówień́ złożonych przed dniem zmiany Regulaminu będzie miał zastosowanie Regulamin w wersji obowiązującej na dzień́ złożenia zamówienia.

Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem 01.05.2021 r.

§ 15. Ochrona danych

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Sprzedawca.

Dane osobowe Kupującego przetwarzane są na podstawie umowy i w celu jej realizacji, zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych (RODO). Szczegółowe dane i informacje o przetwarzaniu danych osobowych przez Sprzedawcę zawiera polityka prywatności zamieszczona w Sklepie.